(Carolynn - 4 days ago)I love your books. I have the entire Nikki Styx Series. I Love Sammy